Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dreams Events

Artikel  1. Definities
In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:
1.1. Dreams Events / Dreamssurfschool: Dreams Events, Karel Doormanweg 23, 2684 XG Ter Heijde (De gebruiker van deze algemene voorwaarden);
1.2. Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan Dreams Events de opdracht heeft verstrekt tot organisatie of uitvoering van een Event;
1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Dreams Events tot organisatie of uitvoering van een Event;
1.4. Event: Het door Dreams Events verzorgde of georganiseerde evenement, workshop, clinic, les, catering of vervoer zoals vermeldt op de website en/of benoemd in de overeenkomst;
1.5. Derden: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door Dreams Events is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van het Event;
1.6. Event Datum: De datum dat het volgens de Overeenkomst door Dreams Events georganiseerde Event zal worden uitgevoerd;
1.7. Locatie/Tijd: De met de opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van het Event.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit de wet tussen Dreams Events enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van Dreams Events, tenzij anders vermeldt in de Overeenkomst.
2.2. Deze voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die voor het Event zijn ingeschakeld.
2.3. Afwijkende voorwaarden van Dreams Events zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de Overeenkomst.
2.4. Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing mits deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.
2.5. Door het tekenen van een overeenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
3.1. Dreams Events stuurt na persoonlijk contact een offerte of aanbieding die binnen de aangegeven tijd ondertekend geretourneerd dient te worden aan Dreams Events. Alle door Dreams Events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Vanaf het moment dat Dreams Events met een bevestigde offerte of aanbieding aan de slag gaat zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.
3.3. Nadat Dreams Events van de Opdrachtgever een bevestigde offerte of aanbieding ontvangen heeft ontvangt de Opdrachgever een opdrachtbevestiging ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.
3.4. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
3.5. Offertes van Dreams Events hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeldt in de offerte.
3.6. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
4.2. Dreams Events zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.
4.3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurd op basis van het op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, de door derden verstrekte gegevens aan Dreams Events.
4.4. De Opdrachtgever dient alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van een overeenkomst te verstekken.

Artikel 5. Reiskosten
5.1. De reiskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.
5.2. De reiskosten zullen per Event of afspraak worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van het Event zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6. Wijzigingen en Aanvullingen
6.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is Dreams Events gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit meerwerk apart worden gefactureerd.
6.2. Wijzigingen in onderdelen van het Event op verzoek van de Opdrachtgever zullen door Dreams Events voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan Dreams Events worden doorgegeven, uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Eventuele meerkosten zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
6.3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten worden deze kosten doorbelast aan de Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Dreams Events
7.1. Indien Dreams Events voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van DreamsEvents uit te keren totaal.
7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Dreams Events), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Dreams Events daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Dreams Events uit.
7.3. Dreams Events kan door de Opdrachtgever (inclusief de namens de Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.
7.4. Annulering door Dreams Events maakt Dreams Events jegens de Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Dreams Events ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Dreams Events gehouden de Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval de Opdrachtgever van deze alternatieve activiteit afziet dan is Dreams Events gehouden de ontvangen bedragen terstond aan de Opdrachtgever terug te betalen, tenzij in de overeenkomst reeds een alternatief aanbod aangeboden is, waarmee de Opdrachtgever akkoord is gegaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
8.1. De door Dreams Events beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van het Event dienen door de Opdrachtgever (en deelnemers van het Event) na afloop van het Event in dezelfde staat te worden geretourneerd.  Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan Dreams Events te worden vergoed.
8.2. De deelname aan de door Dreams Events georganiseerde Events geschiedt op eigen risico, wanneer een Overeenkomst door de Opdrachtgever met Dreams Events wordt aangegaan accepteert de Opdrachtgever zijn/haar eigen risico.
8.3 De Opdrachtgever (en deelnemers van het Event) zijn verplicht tijdens de uitvoering van het Event alle aanwijzingen van Dreams Events op te volgen. Dreams Events kan bij weigering van het opvolgen van aanwijzingen door de Opdrachtgever (en deelnemers van het Event) op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan de zijde van de Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.
8.4 Dreams Events zorgt uiteraard voor een veilige omgeving waarin de workshops gegeven worden.
Wanneer de workshop op locatie van de Opdrachtgever plaatsvindt is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de schade van de bezoekers of deelnemers van een door Dreams Events georganiseerd Event.
8.5 Bij een Event op locatie is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Eventuele extra kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
8.6 Bij een Event op locatie is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Dreams Events. Indien een leidinggevende van Dreams Events constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is Dreams Events gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Dreams Events gerechtigd de schade te vorderen die zij heeft geleden.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Indien Dreams Events vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
9.2. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
9.3. Dreams Events heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Dreams Events is verplicht de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra deze bekend zijn.
9.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn door Dreams Events wegens overmacht zullen er geen kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
9.5. Beide partijen zullen elkaar ten allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmachtsituatie.
9.6. Indien een Opdrachtgever ten zijde van de uitvoering van het Event nalatig gebleken is in het verstekken van cruciale informatie m.b.t. de verzorging van het Event door Dreams Events is Dreams Events gerechtigd het Event per direct te stoppen.
9.7. Indien de uitvoering van een Event niet kan plaatsvinden vanwege de weersomstandigheden kan in de meeste gevallen het Event plaatsvinden op een andere datum die in overeenstemming met de Opdrachtgever bepaald wordt. Indien er in de overeenkomst bepaald is dat er bij bepaalde weersomstandigheden gekozen wordt voor de uitvoering van een alternatief programma zal deze op de Event datum uitgevoerd worden. Bij overmacht vanwege bepaalde weersomstandigheden of andere belangrijke omstandigheden is er in geen enkel geval sprake van restitutie van betaalde gelden of (gedeeltelijke) annulering.

Artikel 10. Annulering door de Opdrachtgever
10.1. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Dreams Events. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever aan Dreams Events zullen de volgende kosten worden berekend:
In het geval van annulering tot 1 week  voor aanvang van het Event: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van het Event: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van het Event: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de Eventdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
10.2. Indien de Opdrachtgever het Event uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Dreams Events een nieuwe Projectdatum vastgesteld wordt waarop het Event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.
10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Dreams Events het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of het Event in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 11. Prijzen
11.1. Tenzij anders vermeldt zijn al onze prijzen exclusief B.T.W. en in Euro’s.

Artikel 12. Betaling
12.1. Nadat het Event heeft plaatsgevonden verstuurt Dreams Events een factuur aan de Opdrachtgever. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.  Voor particuliere klanten geldt betaling direct na afloop van het Event, hetzij contant, het zij met pin betaling.
12.2. Indien de Opdrachgever na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft is de Opdrachtgever verplicht Dreams Events alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 13. Ontbinding
13.1. Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien is Dreams Events gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat er aan de verplichtingen is voldaan.
13.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever worden ontbonden, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het Event de volledige eindsom van de factuur betaalt aan Dreams Events.

Artikel 14. Nederlands Recht
14.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dreams Events is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15. Copyright en Portretrecht
15.1. Op alle door Dreams Events geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van Dreams Events. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Dreams Events te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.
15.2. Bij deelname aan een door Dreams Events georganiseerd Event wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een Event) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.
15.3. Aan de door Dreams Events gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.